Młodzież w dobie kryzysu suicydalnego

Nasze wpisy

psychiatra-pomoc-opole

Młodzież w dobie kryzysu suicydalnego

Pojęcie samobójstwa oraz kontekst tendencji samobójczych wśród młodzieży w Polsce i na świecie. Epidemia samobójstw.

Samobójstwo, według alarmującej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uznano za jeden z priorytetowych stanów chorobowych – jest to niewątpliwe tragedia, która niestety co roku pochłania ponad 800 tys. osób, które umierają wskutek dokonanego czynu (ta liczba jest zdecydowanie większa niż liczba ofiar przemocy i wojen, na kontynencie europejskim wciąż większa niż liczba ofiar wypadków samochodowych). Ogarnia także pogrążonych w żałobie bliskich. Szacunki wykazują, że w 2020 r. co 22 sekundy ktoś na kuli ziemskiej popełnia samobójstwo, choć dane te mogą okazać się niepełne, gdyż w rachunkach nie uwzględniono komponentu pandemicznego – mianowicie koronawirusa. Rzeczone zjawisko samounicestwienia, w sposób niezwykle dojmujący, dotyka zwłaszcza osoby młode. Przyglądając się grupie młodzieży od 15. roku życia, na podstawie badań i statystyk prowadzonych przez WHO, śmiało można stwierdzić, iż targnięcie się na swoje życie jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów w odniesieniu do całego świata. Na każdy taki zgon przypada około kilkunastu prób samobójczych, kończących się często planowanym powodzeniem, czyli odebraniem sobie życia, bądź poważnym uszkodzeniem zagrażającym zdrowiu psychicznemu oraz fizycznemu. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne potwierdza, że polska młodzież znajduje się na drugim miejscu w Europie w statystyce samobójstw dokonanych. To wyjątkowo niepokojący fakt, ponadto specjaliści zaobserwowali tendencję rosnącą, co skutkuje nieustannym narastaniem owego problemu. Odsetek samobójstw u młodzieży rośnie wraz z przedziałem wiekowym. Coraz więcej nastolatków podejmuje się próby samobójczej. Pamiętam, że jeden z wykładowców na pierwszym roku studiów, w celu zobrazowania nam intensywności i powszechności tego zagrożenia, wygłosił twierdzenie mówiące, że gdyby skumulować liczbę osób młodych, które pozbawiły się własnego życia, finalnym skutkiem byłoby zniknięcie jednej szkoły ze średniej wielkości miasta w Polsce. Niezaprzeczalnie poruszyło to wyobraźnię, wrażliwość i świadomość nie jednego studenta psychologii, zatrwożonego tą panującą współcześnie sytuacją. Fundacja „Zobacz Jestem” opublikowała informację, że w Polsce zamachu na swoje życie dokonuje ponad 6 tys. dzieci i nastolatków rocznie.

Charakterystyka zachowań samobójczych jest mocno relatywna – względnie uzależniona od konkretnego studium przypadku –  najczęściej możemy identyfikować ją poprzez następujące symptomy: znacząco obniżony nastrój; intruzję negatywnych, skrajnie pesymistycznych myśli; zaburzenie jedności psychofizycznej i rozmaite objawy psychosomatyczne; anhedonię; wycofanie; dysfunkcjonalzim społeczny; samookaleczanie się (może występować, ale nie determinuje). Każdorazowa diagnoza kliniczna powinna być stawiania w sposób indywidualny, wręcz unikatowy, aby nie zlekceważyć bądź nie zgeneralizować symptomów występujących u danej jednostki. Zwłaszcza wśród dzieci. Przyglądając się czynnikom społecznym i zdrowotnym, związanym z samobójstwami, należy zwrócić uwagę, że częściej próby samobójcze podejmowane są przez dziewczęta, ale udane zamachy samobójcze zdecydowanie częściej występują u chłopców. Warto zauważyć, że dzieci poniżej 10. roku życia stosunkowo rzadziej podejmują się samobójstwa niż młodzież po 15 roku życia – wtenczas podstawowymi powodami są: zawód miłosny, problemy rodzinne i szkolne.

Według Z. Płużek akt samobójczy poprzedza kilka rozwijających się faz narastającego kryzysu, mianowicie możemy kolejno wyróżnić: sytuację kryzysową, myśli samobójcze, tendencje samobójcze, plany samobójcze, podjęcie decyzji i akt samobójczy. Specjalistka wymienia także typy samobójstw. Samobójstwo prawdziwe to świadomy wybór śmierci, nie tyle wołanie o pomoc, ile rzeczywiste pragnienie, związane z głębokim kryzysem egzystencjalnym. Samobójstwo rzekome to samobójstwo u podłoża którego leży przede wszystkim wołanie o pomoc; jego celem nie jest śmierć, choć jest ona brana pod uwagę; samobójstwo jest drogą ucieczki od kryzysu. Mianem gestów samobójczych określamy formę szantażu wobec najbliższego otoczenia; śmierć realnie nie jest brana pod uwagę; samobójca pragnie znaleźć się w epicentrum zainteresowania, aby zmienić tym czyjeś postępowanie. Ostatnim typem jest samobójstwo altruistyczne, czyli wyjątkowy rodzaj samobójstwa dokonywanego bądź dopuszczanego w imię wyższych wartości. Nie pociąga za sobą szkód u innych osób, stąd nie należy go mylić z samobójstwami terrorystycznymi.

Trójwymiarowe sedno problematyki podejmowania prób samobójczych i dokonywania samobójstwa przez osoby młode (ryzyko i przyczyny).

Filarowej przyczyny popełniania samobójstw oraz prób samobójczych wśród młodzieży możemy upatrywać w kryzysie rodziny. Pozwoliłam sobie uznać to za pierwszy czynnik swojej autorskiej koncepcji, powstałej na potrzeby niniejszego eseju – trójwymiarowego sedna problematyki podejmowania prób samobójczych i dokonywania samobójstwa przez osoby młode. Bowiem samobójstwo obejmuje aspekty wieloznaczne, multiinterpretacyjne w diagnozie klinicznej, indywidualne i specyficzne dla każdego, kto znajduje się w suicydalnej autodestrukcji – jest wielowymiarowe. Postanowiłam przyjrzeć się trzem głównym płaszczyznom: kryzysowi rodziny, kryzysowi środowiska szkolnego i kryzysowi polskiego systemu psychiatrii dziecięcej.

Kryzys rodziny.

Kryzys rodziny objawia się brakiem odpowiednich więzi między osobami, które takową strukturę tworzą – są to osoby z najbliższego otoczenia, mogą być ze sobą spokrewnione albo spowinowacone (na mocy prawa). Brak więzi charakteryzuje się zanikiem pełnienia obowiązujących ról społecznych w tejże strukturze, deficytem bliskości i wsparcia w sferze emocjonalnej na linii relacji dziecko-rodzic lub dziecko-opiekun. Owocem braku więzi jest wyraźna trudność w komunikacji, a co za tym idzie w daleko posuniętej interakcji – odznacza się pozbawieniem zrozumienia, nieumiejętnością słuchania, brakiem gotowości udzielenia wsparcia czy uwagi przez rodziców, brakiem uważności i czułości w rodzinnej relacji, za czym kolejno idzie zaniechanie potrzeby dotyku (chociażby przytulania nastolatka – dziecka – przez rodzica).

Choroba młodego pacjenta kładzie się cieniem na najbliższej rodzinie, przeistaczając się w chorobę całego systemu. Niezbędna jest pomoc i opieka daleko wykraczająca poza jednostkę hospitalizowaną. Najczęstszym mechanizmem reakcji na kryzys psychiczny dziecka jest obawa przed stygmatyzacją dziecka – sprawia, że dzieci z chorobą psychiczną, np. depresją, tak mocno powiązaną z samobójstwem, są ukrywane wśród rodziny. Nie porusza się istotnych tematów związanych ze stanem zdrowia. Niekiedy opiekunowie zadręczają się pytaniami, gdzie zawinili i gdzie popełnili błąd wychowawczy. Lekarz psychiatra, dr Iwona Kos-Maszaro, mówi, że jednym z podstawowych błędów wychowawczych jest to, iż rodzice, niekiedy niepotrafiący udzielić psychicznego wsparcia chociażby sobie, a co dopiero dziecku/nastolatkowi, dość często „chcą mieć rację, a nie relację”. Nie potrafią powstrzymać się od oceny i komentowania, ulegają złudzeniu podzielności uwagi. Tymczasem pożądanie czasu wyłącznego przez dziecko obok potrzeby uwagi i wyjątkowości, zostaje przez nich niezauważone i stłumione. Dzieci w rodzinach dotkniętych kryzysem, muszą zmagać się również z różnego rodzaju: uzależnieniami rodziców (np. pracoholizm jako uzależnienie behawioralne lub uzależnienie od substancji, używek, w tym alkoholu czy narkotyków, jako uzależnienia chemiczne/behawioralne) oraz współuzależnieniem od samego opiekuna, cierpiącego na tę chorobę; chorobą psychiczną członka rodziny, zaniedbaniem, skrajnym ubóstwem, przemocą i innymi patologicznymi składowymi. Dzieci o tendencjach samobójczych doświadczać mogą izolacji społecznej, chronicznego stresu, przeciwności życiowych. Efektem tego, badania wykazują, że ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych wśród rodzin w kryzysie jest 100-krotnie większe niż w rodzinach funkcjonujących prawidłowo pod kątem społecznym, wychowawczym, emocjonalnym. (Kos-Maszaro, 2019).

W dobie kryzysu rodziny możemy spotkać się ze zjawiskiem parentyfikacji. Polega ona na tym, że dziecko przejmuje w rodzinie za dużo odpowiedzialności, stając przy tym w pozycji równoległej do roli rodzicielskiej, opiekuńczej. Sytuacja kryzysu jest niewątpliwie trudna dla rodzica, obarczonego pełnią odpowiedzialności zarówno za dziecko, jak i tworzony system, konfrontowany jest wówczas z za dużą liczbą wymagań i problemów, jednocześnie często nie potrafiąc im podołać. Opiekun doświadcza zwątpienia i osamotnienia. Pojawia się pragnienie, aby ktoś pomógł i okazał wsparcie – chociażby poprzez partnerstwo w rozmowie. W ten sposób samoistnie powstaje relacja, która stawia dziecko na tym samym symetrycznym piedestale, na którym na równi znajduje się, niepotrafiący konstruktywnie i umiejętnie sobie poradzić z danym bagażem emocjonalnym, rodzic. Dziecko automatycznie czuje się docenione i wyróżnione, gdyż w nowej roli otrzymuje mnóstwo akceptacji i uznania. Aczkolwiek wprost proporcjonalnie do tego, jest obarczone zbyt dużą odpowiedzialnością, wręcz przeciążającą go, ograniczoną do wieku, roli i zasobów. W tej sytuacji powstaje całościowe zaburzenie struktury rodziny w wymiarze hierarchii i granic. Zacierają się granice między pokoleniami.

Można tu przytoczyć chociażby dwa syndromy zaburzeń funkcjonowania dziecka. Powstały wskutek dotkliwych przemian w systemie – DDA (dorosłe dziecko alkoholika) i DDRR (dorosłe dziecko rozwiedzionych rodziców). Kryteria w swojej nazwie odnoszą się do „dorosłych”, aczkolwiek wśród młodzieży w wyniku parentyfikacji zaciera się bariera między dzieciństwem a dorosłością. Co czują i z czym zmagają się dzieci dotknięte kryzysem rodziny? Jak funkcjonuje młodzież, cierpiąca na te syndromy?

Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców doświadczają: nieuzasadnionych problemów w nauce, niższych osiągnięć edukacyjnych; stanów depresyjnych; agresji i autoagresji; niskiej samooceny; unikaniu zależności i trudności w proszeniu o pomoc; trudności w związkach intymnych (np. stały lęk przed odrzuceniem, trudności w nawiązaniu znajomości); bezkonfliktowości (konflikt pojmują jako porzucenie i rozstanie, ponieważ nie zaobserwowali pozytywnych wzorców konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, odczuwają także trudności w odczuwaniu takich emocji, jak złość) i problemy w utrzymywaniu relacji. (Gajos-Siembida, D. (2019). Rozwód, rozpad rodziny i strata – pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie).

Dorosłe dzieci alkoholików miewają: trudności z przeprowadzaniem swoich zamiarów od początku do końca; są wyjątkowo autokrytyczne – poddają samych siebie własnym bezlitosnym osądom; trudności w przeżywaniu radości; trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, a co za tym idzie – w proszeniu o pomoc i wsparcie; trudności w tworzeniu intymnych więzi. Odznaczają się nadmierną odpowiedzialnością albo nadmierną nieodpowiedzialnością. Nieustannie szukają aprobaty. Doskwiera im poczucie winy w sytuacji obrony przed atakiem na własne „ja”, oprócz tego ogromny lęk przed opuszczeniem.

Nie zapominajmy, że w uzależnienia mogą popadać także nastolatkowie. Generalnie w rodzinach zmagających się z problemem uzależnienia zachodzi wiele zmian, zarówno w sferze poznawczej, jak i w zachowaniu. Składa się na to: zaprzeczanie faktom świadczącym o uzależnieniu dziecka (bądź opiekuna); myślenie życzeniowe i ucieczka od realnego życia; ochranianie i łagodzenie skutków uzależnienia; wspieranie osoby uzależnionej paradoksalnie poprzez zwalnianie jej z odpowiedzialności za skutki uzależnienia; ukrywanie problemu przed rodziną i niepodejmowanie w sposób jawny tematu uzależnienia; koncentracja na osobie uzależnionej kosztem siebie i pozostałych członków rodziny oraz niezdolność podejmowania decyzji. Zachodzi też wiele zmian w sferze emocjonalnej: dezorientacja uczuciowa, chaos; ogólny niepokój i lęk; poczucie winy i wstydu; nieadekwatność uczuć; labilność emocjonalna; nadmierna zależność emocjonalna i zatracanie granic; żalenie się, poczucie bycia ofiarą; poczucie osamotnienia i izolacji; stany depresyjne; poczucie niskiej wartości. W dalszym ciągu mamy do czynienia ze zmianami w samopoczuciu fizycznym, czego następstwem są rozmaite zaburzenia psychosomatyczne: nerwice; bóle głowy, brzucha i kręgosłupa; zaburzenia snu; zaburzenia sfery seksualnej; zażywanie leków i środków nasennych.

To tylko kilka przykładów. Istnieje ich o wiele więcej. Makara-Studzińska zauważa, że choć dysfunkcjonalność rodziny podnosi ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych, to czynnik ten nie jest decydujący, a problem może dotyczyć młodzieży ze wszystkich środowisk i warstw społecznych.

Kryzys środowiska szkolnego.

Rzecznik praw dziecka, na podstawie aktualnych raportów, stwierdził, że trzema głównymi problemami są: brak czasu rodziców dla dziecka, przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc i konsumpcjonizm. Chciałabym dodać do tego problem z identyfikacją własnej tożsamości psychoseksualnej. Dominującym czynnikiem, wywołującym wpływ i odciskającym piętno na podejmowaniu prób samobójczych przez młodzież, są niepowodzenia szkolne, rozpatrywane pod kątem kontaktów z rówieśnikami. Środowisko szkole, poza domem, jest dla młodzieży przestrzenią, w której wszechobecna jest ekspozycja statusu ekonomiczno-społecznego oraz poszukiwanie atencji. To właśnie w szkole młody człowiek  zostaje biernie poddawany kreacji i czynnie kreuje swój indywidualizm, otrzymując bieżące informacje zwrotne od ludzi ze swojego najbliższego otoczenia, czyli całej społeczności szkolnej – rówieśników, kolegów i koleżanek z młodszych i starszych klas, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, etc. Badania wskazują, że ponad 56% uczniów doznaje odrzucenia przez rówieśników. Zdaniem badanych, powodami targania się na swoje życie, są: słabe postępy w nauce (44%), konflikty z rówieśnikami (42%) i z nauczycielami (21%). (Makara-Studzińska, M. (2013). Przyczyny prób samobójczych u młodzieży w wieku 14-18 lat. Psychiatria, 2013, 10.2: 76-83).

Uważam, że możemy dopatrywać się powiązań między przytoczonymi przyczynami. Problemy psychiczne młodzieży, w świetle oświatowej genezy, mają rozmaite źródła. Mimo wszystko, powinniśmy obecnie zwrócić uwagę na teraźniejszą specyfikę. W końcu podczas pandemii koronawirusa zmieniono tryb nauczania na zdalny. Wynikiem tego jest fakt, iż młodzież przestała chodzić do szkoły, zatem nie widuje się już z rówieśnikami i nauczycielami w takim wymiarze, w jakim miało to miejsce do tej pory. Naturalnie, rzeczona sytuacja ma swoje plusy i minusy. Nawiązując do poprzedniego komponentu, zaletą nieuczestniczenia w tradycyjnej alias typowej formie zajęć jest to, że osoby młode, mające trudną relację z rówieśnikami czy nauczycielami, mają z nimi ograniczony kontakt, dzięki możliwości pozostania w domu, gdzie czują się bezpiecznie i są otoczone opieką rodziców. Skutkiem jest brak tendencyjnego konfliktogennego gruntu. Tym samym niesprzyjającą wadą może okazać się konieczność pozostania z domu, w którym trudności w relacji na linii dziecko-rodzic sprawiają, że młodzież nie może zaznać oddechu w szkole, gdzie czuje się lepiej i może poszukiwać pomocy.

Kryzys polskiego systemu psychiatrii dziecięcej.

Profesor Janusz Heitzman relacjonuje, że Polska znajduje się na drugim niechlubnym miejscu w Europie, biorąc pod uwagę statystykę samobójstw dokonanych – ponad 30% dzieci i młodzieży w Polsce wymaga opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Rokrocznie zapaść opieki medycznej  dla najmłodszych wyjątkowo się nasila, szczególną stagnację widzimy w czasach pandemii. W kraju mamy raptem około 50 psychiatrów dziecięcych, co stanowi poważny deficyt i świadczy o dramatycznym kryzysie polskiej psychiatrii dziecięcej. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie są w stanie udźwignąć tego problemu, zwłaszcza gdy reakcja najbliższego środowiska zostaje opóźniona, niezauważona lub zlekceważona. Dysponujemy kilkudziesięcioma niedofinansowanymi oddziałami psychiatrycznymi, których obłożenie sięga 165%. Należy zaznaczyć, że hospitalizacja w takich warunkach odbywa się wyłącznie w przypadku potwierdzenia próby bądź tendencji samobójczych u pacjenta. To nagłe przyjęcia ratujące życie. Młodzież zmuszona jest spędzać pobyt w szpitalach psychiatrycznych na dostawianych łóżkach w korytarzach placówek medycznych. Osoby, które ukończyły 17. rok życia najczęściej muszą zostać objęte opieką przez psychiatrów dorosłych na wskazanych do tego oddziałach. Piastować im powinien specjalista lekarz psychiatrii dziecięcej. Polska psychiatria dziecięca, podobnie jak psychiatria osób dorosłych, jest poważnie niedofinansowana. Różnica jest diametralna, zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się jak jej finansowanie przebiega w zachodniej cywilizacji, do której tak wszyscy aspirujemy.

Specjalizacja psychiatrii dzieci i młodzieży wybierana jest bardzo rzadko. Wiąże się to z pracą ponad siły. Niestety, psychiatrzy dzieci i młodzieży są niezwykle obciążeni, nie tylko przypadającą ilością pacjentów, ale całym niedomagającym, obecnie reformowanym, systemem – dyżury na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży są tak intensywne, aż wręcz wykańczające przez nadmiar pracy, do tego praca jest nisko opłacalna. Średnia dochodów psychiatry dziecięcego to około 6 700 zł brutto miesięcznie przy pełnym etacie, z kolei neurolodzy czy radiolodzy dla porównania uzyskują pensję kilka-kilkanaście razy większą. Stygmatyzacja zaburzeń psychicznych i brak interdyscyplinarnego dialogu doprowadziły do opłakiwanej przez nas klęski. Psychiatra dziecięcy jest takim samym lekarzem, jak każdy inny, więc nie powinno się odczuwać wstydu względem korzystania z jego usług w poszukiwaniu pomocy. Z drugiej strony, gdzie wcześniej można odnaleźć pomoc? Który moment jest najbardziej odpowiedni na reakcję w obliczu negatywnych stereotypów, którymi karane są dzieci?

Dr n. med. Tomasz Gondek z Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego PTP zwrócił uwagę, że obecnie w programie szkolenia młodych psychiatrów brakuje stażu przygotowującego lekarzy do pracy w warunkach psychiatrycznej opieki środowiskowej, lekarze nie są szkoleni w zakresie zarządzania zespołem pracowników ochrony zdrowia psychicznego. Dziś program specjalizacji ogranicza różnorodność staży kierunkowych. Młody psychiatra, w tym potencjalny psychiatra dziecięcy, większość spośród pięciu lat specjalizacji, spędza na pracy w oddziale stacjonarnym wbrew kierunkowi rozwoju systemu opieki.

PODSUMOWANIE
Profilaktyka i prewencja presuicydalna.

Austriacki psychiatra i neurolog, E. Ringel, stworzył termin syndromu presuicydalnego, opiera się on na trzech składowych: zawężeniu, zahamowaniu i skierowaniu przeciw sobie agresji oraz rojeniach na samobójstwie. Mamy do czynienia z czterema rodzajami zawężenia. Pierwszym z nich jest zawężenie sytuacyjne, objawiające się ograniczeniem możliwości osobistych i poczuciu znalezienia się w okolicznościach bez wyjścia. Zawężenie dynamiki (inaczej zawężenie dynamiczne) osobowości cechuje się sztywnym przebiegiem operacji poznawczych, zawężeniem uczuciowym, zawężeniem mechanizmów obronnych i usztywnieniem zachowania. Obok nich występują: zawężenie kontaktów międzyludzkich i zawężenie świata wartości. Odnosząc się do zahamowania i skierowania przeciw sobie agresji, sytuacja kryzysowa wywołuje napięcie. Kiedy nastolatek skieruje agresję przeciw sobie, zwiększa zagrożenie atakiem samobójczym. Natomiast rojenia o samobójstwie dotyczą fantazjowania o własnej śmierci i reakcjach na nią, podejmowanych przez osoby bliskie i ważne.

Istnieje wiele metod udzielania pomocy młodzieży zagrożonej samobójstwem. Pierwszym krokiem może być nawiązanie więzi pomocowej. Osoba pomagająca, nazwijmy ją pomagaczem, jest aktywna. Ujawnia swoje pozytywne emocje wobec podopiecznego i udziela mu wsparcia, co prędko zacieśnia niemalże uzdrawiającą więź emocjonalną. Inną metodą jest umożliwienie osobie młodej odreagowania agresji – stworzenie jej ku temu odpowiedniej przestrzeni. To naprawdę ważne, aby pomóc podopiecznemu w odwróceniu kierunku agresji od skierowanej do siebie ku zwróceniu jej na otoczenie. Zwerbalizowanie uczuć negatywnych jest już niezmiernie pomocnym procesem. Nastolatkowi, ogarniętemu tendencjami autodestrukcyjnymi, przyniesie dosłownie wysłowioną ulgę. Oprócz tego, profilaktyką jest zachęcanie do doznawania sukcesów i stopniowych pozytywnych uniesień. Zainicjowanie pozytywnego rozwoju sprawia, że młodzież doświadcza satysfakcji, związanej z rozwiązywaniem problemów, odnalezieniem wsparcia i empatii. Uzyskuje zrozumienie innych ludzi. Korzystny wpływ na wyjście z kryzysu ma pozytywnie ukierunkowane pobudzenie wyobraźni. Następuje istotna zmiana sposobu myślenia i spostrzegania problematycznej oraz konfliktowej rzeczywistości. Wyżej wymienione wsparcie w kształtowaniu sensu życia i systemu wartości jest nieocenione w walce z tendencjami samobójczymi u osób młodych.

Podsumowując, T. M. Anthony, opracował podstawowe kroki interwencyjne w sytuacji zagrożenia samobójczego, które w mojej opinii, mogą stanowić niosące nadzieję drogowskazy w postępowaniu z młodzieżą w dobie kryzysu suicydalnego. Szczególnie dla psychologów, ale nie tylko. Oto one: Zbuduj między sobą a podopiecznym most. Otwórz drzwi i słuchaj. Poznaj konkretny plan samobójstwa. Oceń zakres i siłę emocji podopiecznego. Traktuj rozmówcę poważnie. Nie bój się i zadaj właściwe pytania. Znajdź i zmobilizuj system oparcia. Działaj, bądź aktywny i dyrektywny. Utrzymuj cel, nie przerywaj kontaktu. Zapewnij „wyspy wsparcia” wokół zagrożonej osoby.

BIBLIOGRAFIA

 1. Hołyst, B. (2018). Zapobieganie samobójstwom. Imperatyw ogólnoświatowy. Redakcja naukowa wydania polskiego. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. (Published by the World Health Organization, 2014)
 2. Makara-Studzińska, M. (2013). Przyczyny prób samobójczych u młodzieży w wieku 14-18 lat. Psychiatria, 2013, 10.2: 76-83.
 3. Kos-Maszaro, I. (2019). Samobójstwa i problemy psychiczne wśród nastolatków. Gdzie leży problem? Rozmawiamy o Twoim zdrowiu! Audycje i podcasty o zdrowiu, radioklinika.pl (podcast Spotify)
 4. Gajos-Siembida, D. (2019). Rozwód, rozpad rodziny i strata – pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie. Materiały szkoleniowe. Wrocław: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
 5. Rozmus, B. (2018). Uzależnienia behawioralne. Materiały szkoleniowe. Radom: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
 6. Filipiak, M., & w Lesznie, W. S. H. (2007). Świat dorosłych dzieci alkoholików. Przegląd Terapeutyczny, 2.
 7. Gąsior, K. (2008). Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików. Alkoholizm
 8. i Narkomania, 21(3), 247-262.
 9. Gąsior, K. (2011). Elementy interwencji kryzysowej. 8. Samobójstwo (skrypt v. 1.0)
 10. Heitzman, J. (2020). Polska młodzież jest na drugim miejscu w Europie w statystyce samobójstw. Fakty RMF FM. Prowadził: Marcin Zaborski (audycja radiowa)
 11. Szczegielniak, A. R., Rewekant, A., & Gondek, T. M. (2019). Konferencja „Rzecznik Praw Pacjenta—rzecznikiem polskiej psychiatrii” z punktu widzenia młodych psychiatrów. Psychiatria, 16(2), 102-104.
Scroll to Top