Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez MEDIANA Centrum Zdrowia Psychicznego

Skorzystanie z naszych usług jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§1 Definicje

 1. Usługodawca – MEDIANA Centrum Zdrowia Psychicznego, posiadająca nr NIP 7471812215; REGON: 384887971; adres do doręczeń: ul. Mieszczańska 27/82, 50-201 Wrocław,
 2. Użytkownikosoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie.
 3. Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.mediana-czp.pl
 4. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 5. Rejestracja- procedura potrzebna do utworzenia Konta Użytkownika.
 6. Konto- przypisane indywidualnie do każdego Użytkownika miejsce w Serwisie, w którym użytkownik wprowadza i zarządza swoimi  danymi,  a także dokonuje rezerwacji wizyty, za pomocą Kalendarza. Dostęp do Konta odbywa się poprzez logowanie za pomocą Loginu oraz hasła.
 7. Umowa- umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z Usługi, na mocy której Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.
 8. Recepcja – podmiot upoważniony prze Usługodawcę do kontaktu z Użytkownikiem.
 9. Placówka- miejsca wykonywania działalności leczniczej przez Usługodawcę,
 10. Specjalista- lekarz lub psycholog, którzy świadczą usługi w placówkach usługodawcy.
 11. Usługa elektroniczna- usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Świadczenie Usług elektronicznych w Serwisie odbywa się z wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Stosownie do art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną”.
 3. Stosownie do art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że w ramach PPB stosuje pliki cookies w celu zabezpieczenia przed kradzieżą tożsamości i utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu; dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies stosowanych w Serwisie zawarte są w „Polityce prywatności i plików cookies”.
 4. Regulamin określa zasady warunki i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na możliwości rezerwacji wizyt u wybranego Specjalisty  oraz odwołania rezerwacji. 
 5. Usługi, o których mowa w ust. 2 realizowane są za pomocą serwisu, udostępnionego pod adresem: www.mediana-czp.pl
 6. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz usług świadczonych przez Usługodawcę może odbywać się wyłącznie w oparciu o Regulamin.
 7. Dostęp do Strony internetowej (mediana), formularza rejestracji wizyty oraz dostęp do przeprowadzenia e-wizyty (w sposób zdalny) możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  • konieczne jest posiadanie przez Pacjenta rachunku bankowego
  • korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari (zaktualizowanych do najnowszych wersji).
  • minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek;
  • stałe połączenie do sieci Internet.
  • kamera i mikrofon zainstalowana w komputerze lub urządzeniu mobilnym (udostępniona na e-wizytę).

§3 Umowa o świadczenia usług

 1. Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z Usługi.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu zostaje zawarta z chwilą pierwszego zalogowania się użytkownika do Serwisu.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę świadczenia usług drogę elektroniczną za pośrednictwem Serwisu bez podawania przyczyny. Oświadczenie należy przesłać na adres: kontakt@mediana-czp.pl.Umowa zostanie rozwiązana w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę.
 4. Wypowiedzenie umowy oznacza zakończenie możliwości korzystania z Serwisu. Wypowiedzenie musi zawierać: imię i nazwisko oraz Login, którym posługiwał się użytkownik do logowania do Serwisu. Wypowiedzenie umowy nie jest jednoznaczne z odwołaniem wizyty. Odwołać wizytę można jedynie zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu. 

§4 Zasady świadczenia usług, rezerwacja i odwoływanie wizyt

 1. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty w formie zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 100% ceny wizyty wynikającej z Cennika. Użytkownik rezerwujący wizytę zobowiązany jest uiścić przedpłatę w formie zaliczki w wysokości 100% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu wizyty.
 2. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 8:00 rano dzień przed wybranym terminem wizyty lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.
 3. Przedpłatę można uiścić, korzystając z linka do płatności poprzez przekierowanie do transakcji PayU, który przychodzi na adres mailowy oraz smsem na dane kontaktowe podane w formularzu rejestracyjnym/kartotece Użytkownika.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania wizyty najpóźniej 24 h przed tym terminem wizyty (odstąpienia od umowy świadczenia usług medycznych), bez podania przyczyny. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (odwołaniu wizyty) w formie elektronicznej na adres mailowy Usługodawcy lub telefonicznie poprzez kontakt z Recepcją. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 30 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty, jeżeli zostanie poinformowany o potrzebie zwrotu przez Użytkownika/Pacjenta. Usługodawca nie przewiduje innej formy odwołania wizyty niż przewidziany powyżej.
 5. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.
 6. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie, lub nieodbycie wizyty ze względu na niespełnienie wymagań technicznych przez Użytkownika opisanych w Regulaminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata w tej sytuacji nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
 7. Spóźnienie się Użytkownika na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.

§5 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych do Usługodawcy, w szczególności jeżeli do braku dostępu do Serwisu doszło na skutek problemów technicznych lub awarii systemu informatycznego, wystąpieniu błędów lub innych zakłóceń.
 2. Usługodawca ma prawo zblokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości  w działaniu serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.

§6 Ochrona Danych Osobowych

 1. Usługodawca, jako administrator danych osobowych Użytkownika, przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług. Do świadczenia Usług (prowadzenie dokumentacji medycznej) koniecznym jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, PESEL (jeżeli posiada lub data urodzenia), nr dokumentu identyfikacyjnego (dowód osobisty lub inny), adres: kod, miasto, ulica i nr domu oraz mieszkania (w przypadku domów wielorodzinnych).
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawienia.
 4. Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieuprawnione udostępnienie danych Użytkownika znajdujących się w Serwisie Usługodawcy, jeżeli do ich udostępnienia doszło z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności jeżeli Użytkownik udostępnił swoje dane, Login, Hasło osobie trzeciej albo jeżeli Użytkownik utracił dane dostępowe, lub utraty danych Użytkownika na skutek działania siły wyższej niezależnej od Usługodawcy.
 6. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o nieuprawnionym dostępie do danych Użytkownika, Usługodawca podejmie wszelkie działania w celu zapobieżeniu niepożądanych skutków z tym związanych. W szczególności Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Użytkownika.

§7 Ochrona Danych Osobowych

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zgłaszać w formie elektronicznej, wysyłając ją na adres mailowy Usługodawcy: info@mediana-czp.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
  • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, na który ma być wysłana odpowiedź;
  • określenie przedmiotu reklamacji,
  • wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Umowy.
 3. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi Użytkownika przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 4. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona Użytkownikowi w formie elektronicznej tj. zostanie wysłana na adres mailowy wskazany przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań, określonych w Regulaminie. Niespełnienie przez Użytkownika wymagań określonych w Regulaminie nie jest podstawą do zwrotu opłaty za wizytę.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni jego treść na stronie Usługodawcy: www.mediana-czp.pl. Korzystanie z Serwisu przez Usługodawcę po dokonanych zmianach w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2023 roku.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Scroll to Top